» गणमान्य पास बहिष्कार

xÉÏ0oÉÏ0LxÉ0D0 MüÐ SxÉuÉÏÇ LuÉÇ oÉÉUWûuÉÏÇ (2011) MüÐ mÉUϤÉÉ qÉåÇ EiM×ü¹ mÉëSvÉïlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå NûɧÉÉåÇ MüÐ xÉÔcÉÏ:

AÎZÉsÉ pÉÉUiÉÏrÉ qÉÉkrÉÍqÉMü xMÔüsÉ mÉUϤÉÉ (L0AÉD0LxÉ0LxÉ0D0)

¢üqÉÉÇMü

lÉÉqÉ

xÉÏ0eÉÏ0mÉÏ0L0

1

lÉuÉlÉÏiÉ

10.0

2

xÉæÄTü AsÉÏ

10.0

3

AÌlÉUoÉlÉ oÉë¼ AÍkÉMüÉUÏ

10.0

4

xuÉåiÉÉ´ÉÏ qÉWûÇiÉ

10.0

5

SåuÉqÉlrÉÑ WûeÉÉËUMüÉ

10.0

6

ÌWûrÉÉÎxqÉiÉÉ qÉWûÇiÉ

10.0

7

ÌuÉvÉÉsÉ mÉÇiÉ

10.0

8

iÉlqÉrÉ oÉqÉïlÉ

10.0

9

ÌoÉwÉrÉ erÉÉåÌiÉ iÉÉsÉÑMüSÉU

10.0

AÎZÉsÉ pÉÉUiÉÏrÉ qÉÉkrÉÍqÉMü xMÔüsÉ mÉëqÉÉhÉ-mÉ§É mÉUϤÉÉ (L0AÉD0LxÉ0LxÉ0xÉÏ0D0)

ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÇMüÉrÉ:

¢üqÉÉÇMü

lÉÉqÉ

mÉëÉmiÉÉÇMü mÉëÌiÉvÉiÉ

1

AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU mÉÏ0 Måü0

88.40

2

AÇÌMüiÉÉ SÉxÉ

87.40

3

AµÉlÉÏ MÑüqÉÉU

84.60

uÉÉÍhÉerÉ xÉÇMüÉrÉ:

¢üqÉÉÇMü

lÉÉqÉ

mÉëÉmiÉÉÇMü mÉëÌiÉvÉiÉ

1

lÉælÉÉ xÉpÉUuÉÉsÉ

93.40

2

AÍpÉsÉÉwÉ vÉqÉÉï

87.40

3

Ìoɲ¨ÉqÉ cÉ¢üoÉiÉÏï

85.80

qÉÉlÉÌuÉMüÐ xÉÇMüÉrÉ:

¢üqÉÉÇMü

lÉÉqÉ

mÉëÉmiÉÉÇMü mÉëÌiÉvÉiÉ

1

AqÉ×iÉÉ oÉÂAÉ

91.80

2

MüÉorÉÉ´ÉÏ MüÉæÍvÉMü

87.4

3

AlÉÑsÉåZÉÉ WûeÉÉËUMüÉ

85.80