» समितियों

xÉ§É 2011-12 Måü ÍsÉL xÉÍqÉÌiÉrÉÉÆ:

¢üqÉÉÇMü

        xÉÍqÉÌiÉ MüÉ lÉÉqÉ

xÉÍqÉÌiÉ Måü xÉSxrÉ

1

xÉqÉrÉ-xÉÉËUhÉÏ (qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ qÉÑMåüvÉ MÑüqÉÉU (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ ÌuÉ¢üÉÇiÉ MÑüqÉÉU

2

xÉqÉrÉ-xÉÉËUhÉÏ (mÉëÉjÉÍqÉMü)

´ÉÏqÉiÉÏ qÉåUÏlÉÉ xÉæÌMürÉÉ
´ÉÏqÉiÉÏ oÉÉhÉÏ cÉ¢üoÉiÉÏï
´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï

3

mÉëuÉåvÉ

´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇÇeÉlÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ Måü0 xÉÏ0 oÉÉåUÉ

4

mÉUϤÉÉ (qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉliÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ aÉÉåÌuÉlS ÍxÉÇWû
´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏqÉiÉÏ LqÉ0 oÉÏ0 AÍkÉMüÉUÏ
´ÉÏ xÉÍcÉlÉ ÌiÉuÉÉUÏ

5

mÉUϤÉÉ (mÉëÉjÉÍqÉMü)

´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨É qÉåkÉÏ
´ÉÏqÉiÉÏ vÉåTüÉsÉÏ oÉxÉÑ
´ÉÏ ÍvÉUÏwÉ cÉÇSì SÉxÉ

6

Måü0 qÉÉ0 ÍvÉ0 oÉÉåQïû  mÉUϤÉÉ

´ÉÏ LxÉ0 Måü0 lÉlSÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ ÌuÉ¢üÉÇiÉ MÑüqÉÉU

7

mÉÉPèrÉ xÉWûaÉÉqÉÏ Ì¢ürÉÉLÇ (qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ mÉÉjÉï mÉÉsÉ

8

mÉÉPèrÉ xÉWûaÉÉqÉÏ Ì¢ürÉÉLÇ (mÉëÉjÉÍqÉMüü)

´ÉÏqÉiÉÏ oÉÉhÉÏ cÉ¢üoÉiÉÏï
´ÉÏ AÍqÉiÉåvÉ WûÉsÉSÉU

9

pÉuÉlÉ-AlÉÑU¤ÉhÉ

´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇeÉlÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ xÉÍcÉlÉ ÌiÉuÉÉUÏ
´ÉÏ L0 ÌoÉlÉÉrÉ ÍxÉÇWû
´ÉÏ LxÉ0 pÉOèOûÉcÉÉrÉï
´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï

10

ÌuɱÑiÉ LuÉÇ eÉsÉÉmÉÔÌiÉï (AÉuÉÉxÉ LuÉÇ ÌuɱÉsÉrÉ pÉuÉlÉ)

´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï
´ÉÏ ÌuÉ¢üÉÇiÉ MÑüqÉÉU

11

AÉuÉÉxÉ AlÉÑU¤ÉhÉ

´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇÇeÉlÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏqÉiÉÏ Måü0 MüÉÇcÉlÉÉ
´ÉÏ xÉÇeÉÏuÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏ ÌuÉ¢üÉÇiÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏ AÌlÉsÉ MÑüqÉÉU

12

AlÉÑvÉÉxÉlÉ

´ÉÏqÉiÉÏ AÉU0 pÉOèOûÉcÉÉeÉÏï
´ÉÏ pÉÔmÉålÉ SÉxÉ
´ÉÏ LxÉ0 AÍkÉMüÉUÏ
´ÉÏ L0 ÌoÉlÉÉrÉ ÍxÉÇWû
´ÉÏ Måü0 xÉÏ0 oÉÉåUÉ
´ÉÏqÉiÉÏ qÉÉqÉÉålÉÏ vÉqÉÉï

13

xMüÉEOû LuÉÇ aÉÉCQû

´ÉÏ QûÏ0 xÉÏ0 SÉxÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ oÉÉoÉÔ sÉÉsÉ oÉæUuÉÉ
´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï
´ÉÏqÉiÉÏ qÉåUÏlÉÉ xÉæÌMürÉÉ
xÉÑ´ÉÏ ÍqÉsÉÏ qÉÉåUsÉ
´ÉÏqÉiÉÏ eÉÑsÉÉ oÉÉåUÉ

14

TülÉÏïcÉU

´ÉÏ QûÏ0 xÉÏ0 SÉxÉ (mÉëpÉÉUÏ)
´ÉÏ xÉÍcÉlÉ ÌiÉuÉÉUÏ

15

vÉæ¤ÉÍhÉMü mÉËUwÉS

ÌWûlSÏ LuÉÇ xÉÇxM×üiÉ

´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏqÉiÉÏ L0 iÉÉåmlÉÉå

AÆaÉëåeÉÏ

´ÉÏqÉiÉÏ Måü0 MüÉÇcÉlÉÉ

AÉÍhÉiÉ

´ÉÏ xÉÔrÉïMüÉÇiÉ lÉÇSÉ

ÌuÉ¥ÉÉlÉ

´ÉÏ mÉëuÉÏlÉ oÉÔOåû

xÉÉqÉÉÎeÉMü ÌuÉ¥ÉÉlÉ

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ
´ÉÏ qÉÑMåüvÉ MÑüqÉÉU

16

vÉæ¤ÉÍhÉMü mÉËUwÉS (mÉëÉjÉÍqÉMü)

17

UÉeÉpÉÉwÉÉ MüÉrÉÉïluÉrÉlÉ

´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏ mÉëMüÉvÉ xÉæÌMürÉÉ
´ÉÏqÉiÉÏ L0 iÉÉåmlÉÉå
´ÉÏ oÉÉoÉÔ sÉÉsÉ oÉæUuÉÉ
´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨ÉÉ qÉåkÉÏ
´ÉÏ kÉÏUeÉ MÑüqÉÉU SÒoÉå
´ÉÏ mÉ©åÇSì MÑüqÉÉU WûÉiÉÏ oÉÂAÉ

18

ÌuɱÉsÉrÉ mÉËUxÉU xÉÉælSrÉÏïMüUhÉ

´ÉÏ QûÏ0 xÉÏ0 SÉxÉ
´ÉÏ L0 ÌoÉlÉÉrÉ ÍxÉÇWû
´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨ÉÉ qÉåkÉÏ

19

mÉëM×üÌiÉ YsÉoÉ /ÌuÉ¥ÉÉlÉ YsÉoÉ

´ÉÏ LxÉ0 AÍkÉMüÉUÏ
´ÉÏ LxÉ0 MüOûÉËUrÉÉ

20

xÉÉÌWûÎirÉMü YsÉoÉ (qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ oÉÉoÉÔ sÉÉsÉ oÉæUuÉÉ
´ÉÏqÉiÉÏ L0 iÉÉåmlÉÉå
´ÉÏ mÉÉjÉï mÉÉsÉ
´ÉÏ pÉÔmÉålÉ SÉxÉ

21

xÉÉÌWûÎirÉMü YsÉoÉ (mÉëÉjÉÍqÉMü)

´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨ÉÉ qÉåkÉÏ
´ÉÏ vÉæoÉÉsÉ Qåû
´ÉÏqÉiÉÏ eÉÏ0 kÉlÉÌmÉërÉÉ

22

xÉWûÉrÉMü ÍvɤÉhÉ xÉÉqÉaÉëÏ (mÉëÉjÉÍqÉMü)

xÉÑ´ÉÏ ÍqÉsÉÏ qÉÉåUsÉ
´ÉÏ AeÉrÉ MÑüqÉÉU xÉÉWÕû

23

xÉWûÉrÉMü ÍvɤÉhÉ xÉÉqÉaÉëÏ(qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ

24

ÌuɱÉsÉrÉ ÌuÉMüÉxÉ ÌlÉÍkÉ

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ

25

ZÉåsÉ-MÔüS (mÉëÉjÉÍqÉMü)

´ÉÏ kÉÏUeÉ MÑüqÉÉU SÒoÉå

26

mÉëÉjÉÍqÉMü xÉWûÉrÉiÉÉ, xuÉÉxjrÉ LuÉÇ

´ÉÏqÉiÉÏ qÉåUÏlÉÉ xÉæÌMürÉÉ
´ÉÏqÉiÉÏ eÉÏ0 LqÉ0 kÉlÉÌmÉërÉÉ
xÉÑ´ÉÏ ÍqÉsÉÏ qÉÉåUsÉ

27

lrÉÔlÉiÉqÉ xÉÉfÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ LuÉÇ ÌÄTüsqÉ

´ÉÏ xÉÔUeÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏ oÉÉhÉÏ cÉ¢üoÉiÉÏï
´ÉÏqÉiÉÏ vÉåTüÉsÉÏ oÉxÉÑ

28

vÉæͤÉMü-pÉëqÉhÉ (mÉëÉjÉÍqÉMü)

´ÉÏqÉiÉÏ qÉåUÏlÉÉ xÉæÌMürÉÉ
´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï
´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨ÉÉ qÉåkÉÏ

29

vÉæͤÉMü-pÉëqÉhÉ (qÉÉkrÉÍqÉMü)

´ÉÏ LxÉ0 pÉOèOûÉcÉÉrÉÉï
´ÉÏ L0 ÌoÉlÉrÉ ÍxÉÇWû

30

AÌiÉËU£ü mÉÉPèrÉ¢üqÉÏrÉ Ì¢ürÉÉ-MüsÉÉmÉ

31

UÉ·íÏrÉ LuÉÇ AliÉUÉï·íÏrÉ aÉÍhÉiÉ AÉåsÉÎqmÉAÉQû

´ÉÏ LxÉ0 Måü0 lÉÇSÉ

32

UxÉÉrÉlÉ AÉåsÉÎqmÉAÉQû

´ÉÏ mÉëuÉÏlÉ oÉÔOåû

33

pÉÉæÌiÉMüÐ AÉåsÉÎqmÉAÉQû LuÉÇ ÌMüvÉÉåU uÉæ¥ÉÉÌlÉMü mÉëÉåixÉÉWûlÉ rÉÉåeÉlÉÉ

´ÉÏ ÌoÉlÉrÉ UÉeÉ

34

eÉæuÉ-iÉMülÉÏMüÐ, WûËUiÉ AÉåsÉÎqmÉAÉQû, QûÏ0 LlÉ0 L0 YsÉoÉ Ì¢ürÉÉ-MüsÉÉmÉ

´ÉÏ rÉÑaÉUÉeÉ eÉaÉSÏvÉ
´ÉÏ LxÉ0 mÉÏ0 vÉqÉÉï

35

UÉ·íÏrÉ mÉëÌiÉpÉÉ ZÉÉåeÉ mÉUϤÉÉ

´ÉÏ LxÉ0 AÍkÉMüÉUÏ

36

ÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉëSvÉïlÉÏ

´ÉÏ mÉëuÉÏlÉ oÉÔOåû
´ÉÏ ÌoÉlÉrÉ UÉeÉ
´ÉÏ rÉÑaÉUÉeÉ eÉaÉSÏvÉ
´ÉÏ LxÉ0 AÍkÉMüÉUÏ

37

xÉÉqÉÉÎeÉMü ÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉëSvÉïlÉÏ

´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇeÉlÉ
´ÉÏ xÉÇeÉÏuÉ MÑüqÉÉU
´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ
´ÉÏ Måü0 xÉÏ0 oÉÉåUÉ
´ÉÏqÉiÉÏ LqÉ0 oÉÏ0 AÍkÉMüÉUÏ

38

ÍjÉÇMü YuÉåvOû

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇS ÍxÉÇWû
´ÉÏ LxÉ0 Måü0 lÉÇSÉ

39

ÌMüvÉÉåU ÍvɤÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ

´ÉÏqÉiÉÏ qÉÉqÉÉålÉÏ vÉqÉÉï
´ÉÏqÉiÉÏ xÉÇeÉÑ£üÉ SÉxÉ

40

xjÉÉlÉÏrÉ aÉæU xÉUMüÉUÏ xÉÇaÉPûlÉ xÉÍqÉÌiÉ LuÉÇ WåûsmÉåeÉ CÇÌQûrÉÉ, xÉSpÉÉuÉlÉÉ ÌSuÉxÉ LuÉÇ xMüÉEOû uÉ xÉålÉÉ ÌSuÉxÉ WåûiÉÑ MüÉåwÉ xÉÇaÉëWûhÉ

´ÉÏ ÌoÉlÉrÉ ÍxÉÇWû
´ÉÏ QûÏ0 xÉÏ0 SÉxÉ
´ÉÏ xÉÍcÉlÉ ÌiÉuÉÉUÏ
LuÉÇ xÉqÉxiÉ Mü¤ÉÉkrÉÉmÉMü

41

xjÉÉlÉÏrÉ ¢ürÉ xÉÍqÉÌiÉ

ÌuɱÉsÉrÉ MüÉrÉïMüÉUÏ xÉÍqÉÌiÉ
´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ
´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇS ÍxÉÇWû
´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇeÉlÉ

42

ÌuÉÍpÉ³É xÉqÉÉUÉåWû Måü mÉëpÉÉUÏ

xÉpÉÏ mÉëpÉÉUÏ AmÉlÉå xÉqÉÉUÉåWûÉåÇ Måü AÉrÉÉåeÉlÉ Måü ÍsÉL E¨ÉUSÉrÉÏ WûÉåÇaÉå |

43

ÌuÉµÉ xuÉÉxjrÉ ÌSuÉxÉ (7 AmÉëæsÉ )

´ÉÏ rÉÑaÉUÉeÉ eÉaÉSÏvÉ

44

ÌuÉµÉ eÉlÉxÉZrÉÉ ÌSuÉxÉ (11 eÉÑsÉÉD)

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ

45

xuÉiÉǧÉiÉÉ ÌSuÉxÉ (15 AaÉxiÉ)

´ÉÏ MÑüqÉÑS UÇeÉlÉ
´ÉÏ oÉÉoÉÔsÉÉsÉ oÉæUuÉÉ

46

ÍvɤÉMü ÌSuÉxÉ (5 ÍxÉiÉÇoÉU)

oÉÉUWûuÉÏÇ Mü, ZÉ,aÉ Måü Mü¤ÉÉkrÉÉmÉMü

47

ÌWûlSÏ mÉZÉuÉÉÄQûÉ (14 xÉå 28 ÍxÉiÉÇoÉU)

´ÉÏ oÉÉoÉÔ sÉÉsÉ oÉæUuÉÉ

48

aÉÉÆkÉÏ eÉrÉliÉÏ (2 AYOÕûoÉU)

´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU

49

UÉ·íÏrÉ LMüiÉÉ ÌSuÉxÉ

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ

50

oÉÉsÉ ÌSuÉxÉ (14 lÉuÉÇoÉU)

´ÉÏqÉiÉÏ aÉÏiÉÉ S¨ÉÉ qÉåkÉÏ

51

ÌuÉµÉ LQèxÉ ÌSuÉxÉ (1 ÌSxÉÇoÉU)

´ÉÏ rÉÑaÉUÉeÉ eÉaÉSÏvÉ

52

ÌuÉµÉ qÉÉlÉuÉÉÍkÉMüÉU ÌSuÉxÉ (1 ÌSxÉÇoÉU )

´ÉÏ LlÉ0 QûÏ0 xÉÉqÉÇiÉ

53

Måü0ÌuÉ0xÉÇ0 xjÉÉmÉlÉÉ ÌSuÉxÉ (15 ÌSxÉÇoÉU)

´ÉÏ AÉvÉÏwÉ MÑüqÉÉU

54

aÉhÉiÉÇ§É ÌSuÉxÉ (26 eÉlÉuÉUÏ )

´ÉÏqÉiÉÏ Måü0 MüÉÇcÉlÉÉ

55

vÉWûÏS ÌSuÉxÉ (30 eÉlÉuÉUÏ )

´ÉÏqÉiÉÏ Måü0 MüÉÇcÉlÉÉ

56

ÍcÉÇiÉlÉ ÌSuÉxÉ (21 TüUuÉUÏ )

´ÉÏ QûÏ0 xÉÏ0 SÉxÉ

57

UÉ·íÏrÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ ÌSuÉxÉ (28 TüUuÉUÏ )

xÉqÉxiÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ ÍvɤÉMü